Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website:

Voor alle duidelijkheid wijst Damn Fashion, hierna te noemen Damn Fashion, ten aanzien van de website www.damnfashion.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Damn Fashion.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damn Fashion. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Damn Fashion met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Damn Fashion behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Damn Fashion alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Damn Fashion niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van mywebshop.nl, welke geen eigendom zijn van Damn Fashion, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Damn Fashion. Hoewel Damn Fashion uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Damn Fashion worden onderhouden wordt afgewezen. Damn Fashion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. -